Mercier Vanderlinden maakt gebruik van cookies om u de beste service te geven op deze website. Indien u verder surft op de website gaan we ervan uit dat u dit oké vindt.

Klantenportal

De klantenportal is momenteel niet beschikbaar.  Bedankt voor uw begrip.

logo-merclin-ii-patrimonium-white.svg

Beheervennootschap: Degroof Petercam Asset Services; beheer gedelegeerd aan Mercier Vanderlinden Asset Management

Datum:

8 Nov 2018

N.I.W. Klasse R

1.793,97 EUR

N.I.W. Klasse C

1.493,78 EUR

N.I.W. Klasse R DIS

1.734,02 EUR

N.I.W. Klasse C DIS

1.467,41 EUR

Maandelijks rapport

Wenst u meer te weten over de prestaties in het verleden? Hier kan u de maandelijkse rapporten als een Adobe PDF bestand downloaden:

Morning star1 rating TM:

Resultaten 2,3

 2018 YTD20172016201520142013201220112010200920082007-
Klasse R :-2.15%5.04%8.27%7.58%10.95%12.79%8.87%-1.50%11.67%--- 
Klasse C :-2.49%4.62%7.83%7.15%10.50%12.48%------ 
Ranking Morningstar1 %433856119511511--- 

Rendement 2

Geannualiseerd Rendement4MercLin II Pat R CAPMercLin II Pat C CAP
1 jaar-3.81%-4.20%
3 jaar+3.01%+2.59%
5 jaar+5.78% 
   
Sinds opstart+6.71%+6.54%

Beschrijving van het compartiment

Investeringspolitiek

Het fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging te verhogen op middellange en lange termijn. In normale marktomstandigheden belegt het fonds voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en obligaties van bedrijven uit de hele wereld, inclusief opkomende markten.

Het fonds kan direct beleggen in aandelen of obligaties, of indirect via deelnemingsrechten van andere beleggingsfondsen of depositocertificaten. Om te profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, of voor een efficiënt portefeuillebeheer, kan het compartiment gebruikmaken van derivaten.

De beheerder maakt een keuze tussen de verschillende beleggingscategorieën, sectoren en landen op basis van macro-economische en financiële criteria. Dit fonds richt zich tot beleggers die de risico's van het fonds begrijpen en willen beleggen voor een minimale termijn van 3 à 5 jaar.

Technische gegevens

Naam van het fonds:MercLin II SICAV
Fabrikant:Degroof Petercam Asset Services
Domicilie:Luxemburg
Juridisch statuut:SICAV opgericht onder Deel I van de Luxemburgse wet van December 2010
Aandeeltype:Kapitalisation & Distributie
Belgisch agent:Banque Degroof Petercam N.V.
Bewaarder:Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Transfertagent:Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Beheervennootschap:Degroof Petercam Asset Services
Beheerder:Mercier Vanderlinden Asset Management
Bedrijfsrevisor:KPMG-audit
Looptijd:Onbeperkt
Publicatie N.I.W.:De Tijd, L'Echo, www.merciervanderlinden.com en www.beama.be/nl/niw
Minimuminschrijving:1 aandeel
Instapkosten:

Klasse F en R : 0% (Mercier Vanderlinden)

Klasse C : Max. 3%

Swing Pricing:Neen
Uittredingskosten:0%
Taks op beursverrichting bij uitstap:1,32% / max € 4000 voor Klasse Cap, 0% voor Klasse Dis
Roerende voorheffing op dividend:30%
Belasting op ICB's die voor meer dan 10% in schuldvorderingen belegd zijn:Ja (30%)
Berekening N.I.W.:Wekelijks op donderdag
Inschrijving/Terugbetaling:Vóór donderdag 14u
Resultaatsvergoeding:Neen
Nettoactiva:1 188 m EUR
Oprichting:31/12/2009

Risico indicator

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

De waarde van een belegging in een compartiment stijgt of daalt in de loop van de tijd. De prijs van uw aandelen kan bij doorverkoop lager liggen dan de oorspronkelijke prijs, waardoor u verlies zou lijden. Als u belegt in een compartiment waarvan de valuta verschilt van de uwe, kunnen de wisselkoersschommelingen uw winsten verkleinen of uw verliezen vergroten.

Het bovenstaande risiconiveau is berekend op basis van de volatiliteit van het compartiment op middellange termijn (op basis van de reële variaties in zijn waarde in de loop van de vijf laatste jaren of een simulatie, als het compartiment binnen deze periode is gecreëerd). De volatiliteit van het compartiment kan stijgen of dalen in de loop van de tijd en op deze manier eventueel zijn risiconiveau veranderen.

Het risiconiveau van het compartiment weerspiegelt de volgende factor(en):
Beleggingen in aandelen gaan gepaard met een hogere volatiliteit en risicograad dan beleggingen in obligaties en monetaire instrumenten. Het risiconiveau weerspiegelt niet de eventuele gevolgen van ongewone marktomstandigheden of onvoorspelbare gebeurtenissen die de risico's kunnen versterken of andere risico’s kunnen teweegbrengen, zoals:

 • Tegenpartijrisico: het compartiment kan geld verliezen als gevolg van het in gebreke blijven van een entiteit met wie het transacties afsluit.
 • Kredietrisico: risico dat verband houdt met obligaties, die mogelijk waardeloos worden wanneer de emittent van de obligatie niet in staat blijkt zijn schulden af te betalen op de vervaldatum.
 • Liquiditeitsrisico: bepaalde financiële effecten kunnen onmogelijk snel te verkopen blijken op een gegeven moment, tenzij met een korting.
 • Beheerrisico: in abnormale marktomstandigheden kunnen de gebruikelijke beheertechnieken inefficiënt zijn of ongunstig uitvallen.
 • Operationeel risico: het compartiment kan op iedere markt, en in het bijzonder op de opkomende markten, een deel of het geheel van zijn geld verliezen ingeval de bewaarder van zijn activa in gebreke blijft, of in geval van fraude, corruptie, politieke ingrepen of andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Risico van financiële derivaten: sommige financiële derivaten kunnen de volatiliteit van het compartiment verhogen of het compartiment blootstellen aan verliezen die hoger kunnen liggen dan de kostprijs van deze financiële derivaten.

Bijkomende informatie

Klasse

Beheerkosten

Lopende kosten 5

Prospectus

KIID

Klasse R

0,8% jaarlijks

1,07%

Klasse C

1,2% jaarlijks

1,47%

Klasse R DIS

0,8% jaarlijks

1,07%

Klasse C DIS

1,2% jaarlijks

1,47%
Indien u klachten heeft over deze instelling voor collectieve belegging, kunt u zich richten tot compliance@mvam.eu. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/.

Het uitgifteprospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) en de periodieke rapporten zijn gratis verkrijgbaar bij de Belgische vertegenwoordiger van de financieel agent: Bank Degroof Petercam N.V., Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel. Elke belegger heeft kennis genomen van het prospectus en/ of het document Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en elke inschrijving moet gebeuren op basis van deze documenten.

1 Voor meer informatie over Morningstar Rating™ en Ranking Morningstar®, gelieve de website van Morningstar te bezoeken op deze link. De informatie over MercLin II Patrimonium R cap kunt u hier consulteren.

2 Databronnen: Bloomberg, Morningstar & Bank Degroof Petercam Luxemburg.

3 Het betreft jaarlijkse (behalve YTD) rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen.  YTD is het cumulatief rendement over een periode van 1 januari van het huidige jaar tot een gegeven datum (zie bovenaan) in het huidige jaar.

De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop van deelbewijzen. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen. De resultaten van MercLin II Patrimonium R Cap voor 30.06.2013 werden gerealiseerd onder het regime van Deel II van de Luxemburgse Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De oprichtingsdatum van MercLin II Patrimonium C Cap is 30.08.2012.

Lopende kosten: kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken (incl. beheerkosten).