Mercier Vanderlinden maakt gebruik van cookies om u de beste service te geven op deze website. Indien u verder surft op de website gaan we ervan uit dat u dit oké vindt.

Mijn Portefeuille

Wij werken voortdurend aan onze Portal om onze dienstverlening te verbeteren.

Hierdoor kan u tijdelijk problemen ondervinden om uw portefeuille te bekijken.

Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.

MV_Institutional_Logo_WHITE.png

Beheervennootschap: Degroof Petercam Asset Services; beheer gedelegeerd aan Mercier Vanderlinden Asset Management

Datum:

14 Mar 2019

N.I.W. Klasse R

1.915,83 EUR

N.I.W. Klasse F

1.189,19 EUR

Maandelijks rapport

Wenst u meer te weten over de prestaties in het verleden? Hier kan u de maandelijkse rapporten als een Adobe PDF bestand downloaden:

Resultaten 2,3

 

2019 YTD

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Klasse R :

10.63%

-10.14%

5.74%

8.74%

12.98%

20.14%

22.74%

7.97%

1.53%

Klasse F:

10.67%

-10.01%

5.95%

8.94%

77777

MSCI AC World Euro6

12.61%

-4.85%

8.89%

11.09%

8.76%

18.61%

17.49%

14.34%

-4.25%

Rendement 2

Geannualiseerd Rendement4MercLin DBI/RDT RMercLin DBI/RDT F
1 jaar-1.55%-1.40%
3 jaar+6.55%+6.73%
5 jaar+9.23%7
Sinds opstart+9.13%+5.27%

Beschrijving van het compartiment

Investeringspolitiek

MercLin Institutional Equity Fund DBI-RDT (compartiment van MercLin Institutional Fund) voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de geldende reglementering om te genieten van het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI) :  het compartiment keert ten minste 90% van de ontvangen inkomsten uit, na aftrek van vergoedingen, provisies en kosten. De vennootschap-aandeelhouder kan – vanaf inkomstenjaar 2018 – van de belastbare basis 100% aftrekken van de door de bevek uitgekeerde inkomsten die afkomstig zijn van dividenden of van meerwaarden op aandelen die beantwoorden aan de voorwaarden van de DBI-aftrek. Het fonds volgt de aandelenstrategie van het MercLin Global Equity fonds.

Technische gegevens

Naam van het fonds:

MercLin Institutional Fund

ISIN MercLin DBI/RDT R:

BE6213770470

ISIN MercLin DBI/RDT F:

BE6282942588

Bloomberg:

MERCINS BB

Domicilie:

Guimardstraat 18, BE-1040 Brussel, België

Juridisch statuut:

Institutionele bevek naar Belgisch recht met compartimenten in financiële instrumenten en liquide middelen

Aandeeltype:

Distributie

Beheervennootschap:

Degroof Petercam Asset Services N.V.

Financiële dienst:

Bank Degroof Petercam N.V.

Bewaarder:

Bank Degroof Petercam N.V.

Delegatie van de administratie:

Bank Degroof Petercam Luxembourg N.V., bijkantoor te Brussel

Delegatie van het intellectueel beheer:

Mercier Vanderlinden Asset Management N.V.

Distributeur:

Bank Degroof Petercam N.V.

Bedrijfsrevisor:

PwC

Vervaldatum:

Onbepaald

Publicatie N.I.W.:

www.merciervanderlinden.com

Minimum inschrijvingsbedrag Merclin DBI/RDT R:

250.000,00 EUR

Minimum inschrijvingsbedrag Merclin DBI/RDT F:

50.000.000,00 EUR

Instapkosten:

Klasse F en R : 0% (Mercier Vanderlinden)

Klasse C : Max. 3%

Beurstaks bij uitstap:

Geen

Roerende Voorheffing:

30%

Belasting op ICB's die voor meer dan 10% in schuldvorderingen belegd zijn:

Neen

Resultaatsvergoeding:

Neen

Anti-Dilution Protection:

0,08% bij toetreding, 0,08% bij uittreding

Berekening N.I.W.:

Wekelijks op donderdag

Inschrijving/Terugbetaling:

Vóór donderdag 13u15

Nettoactiva:

324,3 m EUR

Oprichting:

17/11/2010

 

Risico indicator

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

De waarde van een belegging in een compartiment stijgt of daalt mettertijd. De prijs van uw aandelen kan bij doorverkoop lager liggen dan de oorspronkelijke prijs, waardoor u verlies zou lijden. Als u belegt in een compartiment waarvan de valuta verschilt van de uwe, kunnen de wisselkoersschommelingen uw winsten verkleinen of uw verliezen vergroten.

Het bovenstaande risiconiveau is berekend op basis van de volatiliteit van het compartiment op middellange termijn (op basis van de reële variaties in zijn waarde in de loop van de vijf laatste jaren of een simulatie, als het compartiment binnen deze periode is gecreëerd). De volatiliteit van het compartiment kan stijgen of dalen gaandeweg en op deze manier eventueel zijn risiconiveau veranderen.

Het risiconiveau van het compartiment weerspiegelt de volgende factor(en):
Beleggingen in aandelen gaan gepaard met een hogere volatiliteit en risicograad dan beleggingen in obligaties en monetaire instrumenten. Het risiconiveau weerspiegelt niet de eventuele gevolgen van ongewone marktomstandigheden of onvoorspelbare gebeurtenissen die de risico's kunnen versterken of andere risico’s kunnen teweegbrengen, zoals:

 • Tegenpartijrisico: het compartiment kan geld verliezen als gevolg van het in gebreke blijven van een entiteit met wie het transacties afsluit.
 • Kredietrisico: risico dat verband houdt met obligaties, die mogelijk waardeloos worden wanneer de emittent van de obligatie niet in staat blijkt zijn schulden af te betalen op de vervaldatum.
 • Liquiditeitsrisico: bepaalde financiële effecten kunnen onmogelijk snel te verkopen blijken op een gegeven moment, tenzij met een korting.
 • Beheerrisico: in abnormale marktomstandigheden kunnen de gebruikelijke beheertechnieken inefficiënt zijn of ongunstig uitvallen.
 • Operationeel risico: het compartiment kan op iedere markt, en in het bijzonder op de opkomende markten, een deel of het geheel van zijn geld verliezen ingeval de bewaarder van zijn activa in gebreke blijft, of in geval van fraude, corruptie, politieke ingrepen of andere ongunstige gebeurtenissen.

Bijkomende informatie

Klasse

Beheerkosten

Lopende kosten 5

Informatiedocument

Klasse R

0,8% jaarlijks

0,9%

Klasse F

0,6% jaarlijks

0,69%
Indien u klachten heeft over deze instelling voor collectieve belegging, kunt u zich richten tot compliance@mvam.eu. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen via https://www.ombudsfin.be/nl/ondernemingen/klacht-indienen/.

Het informatiedocument en de periodieke rapporten zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener: Bank Degroof Petercam N.V., Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel. Elke belegger heeft kennis genomen van het informatiedocument en elke inschrijving moet gebeuren op basis van dit document.

2 Databronnen: Bloomberg, Morningstar & Bank Degroof Petercam Luxemburg.

3 Het betreft jaarlijkse (behalve YTD) rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen.  YTD is het cumulatief rendement over een periode van 1 januari van het huidige jaar tot een gegeven datum (zie bovenaan) in het huidige jaar.

De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop van deelbewijzen. Het betreft geannualiseerde rendementen op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen. 

Lopende kosten: kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken (incl. beheerkosten).

6 MSCI AC World Euro met Dividenden. De investeringspolitiek van het compartiment voorziet niet in een "tracking error" objectief met haar index. Het rendement van het compartiment kan bijgevolg afwijken van dat van haar index. 

7 Geen informatie beschikbaar voor deze periode aangezien Klasse F pas in 2016 werd gecreëerd.