Mercier Vanderlinden

U bent hier: Home › Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GELIEVE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN
VOORALEER U DE WEBSITE GEBRUIKT

Deze website is uitgegeven door en eigendom van Mercier Vanderlinden Asset Management n.v. Deze website maakt gebruikt van cookies om de navigatie te verbeteren en voor analysedoeleinden.
Het gebruik van de diensten of het raadplegen van de inhoud van deze website betekent dat u zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden van deze site.
De naamloze vennootschap naar Belgisch recht MERCIER VANDERLINDEN ASSET MANAGEMENT (hierna “MVAM”), met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 254, ingeschreven onder het nummer RPR Antwerpen 0472.814.523, houdster van een vergunning van vennootschap voor vermogensbeheer verleend door de Financial Services and Markets Authority, gelegen te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14.
- telefoon:  +32 (0)3 270 75 75
- fax:  +32 (0)3 401 70 00
- e-mail: info@mvam.be
MVAM neemt redelijke maatregelen om de kwaliteit zeker te stellen van de informatie die beschikbaar is op deze website. MVAM, noch haar verbonden ondernemingen, noch haar bestuurders, leiders of bedienden kunnen echter enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of de volledigheid van enige informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld. MVAM zal eventuele onjuistheden die onder haar aandacht worden gebracht, verbeteren.

Alle verstrekte informatie over een of meerdere financiële instrumenten heeft een louter informatieve waarde en vormt op geen enkele manier een aanbod tot aankoop, verkoop of inschrijving op financiële producten of diensten, noch als verzoek tot aanbod of verkoop van roerende waarden of eender welk ander investeringsproduct, noch als  beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies door MVAM.  Als u twijfels hebt over de informatie op deze website of de toepasselijkheid ervan voor u, dient u contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële adviseur of met een onafhankelijke financiële adviseur alvorens een beslissing te nemen. 
Het is belangrijk dat u kennis neemt van de relevante documentatie vooraleer over te gaan tot de investering. Kopies hiervan, zoals het prospectus, de KIID, de tarificatie en de jaarverslagen kunnen op eenvoudig verzoek gratis worden verkregen bij MVAM of bij Bank Degroof-Petercam.

De waarde van een belegging kan aanzienlijk variëren. De resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Naast de standaard opbrengsten (1 jaar, 3 jaar en 5 jaar), vermeldt de website ook de "year to date “(YTD) -rendementen van de fondsen. (berekening: de laatste netto-inventariswaarde (" NIW ") gedeeld door de NIW op 31 december van het voorgaande jaar, min één, bijvoorbeeld (€ 102,50 / € 100,00) -1 = 2,50%).
Waarschuwing, de YTD rendementen kunnen misleidend zijn voor de jaarlijkse opbrengst, daar zij geen betrekking op een volledig kalenderjaar!

De financiële dienst van de Merclin ICB’s in België wordt verzorgd door Bank Degroof Petercam, Industriestraat 44 te BE - 1040 Brussel, www.degroofpetercam.com.

MVAM controleert en beheert deze website vanuit haar kantoren in België. MVAM garandeert niet dat de informatie op de website geschikt of beschikbaar is in andere rechtsgebieden.

Elke persoon die de informatie op deze website consulteert, doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende voorschriften in zijn land, als en voor zover deze voor hem van toepassing zijn.

De website is beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de website of gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Elke reproductie van (een deel van) de website is strikt verboden zonder voorafgaande goedkeuring van MVAM.

Volg ons

Contacteer ons

Tel: +32 (0)3 270 75 75
Fax: +32 (0)3 401 70 00
info@mvam.be


Mercier Vanderlinden is zich zeer bewust van de klimaatsverandering en de kost die dit meebrengt voor de toekomstige generaties.

Door het kiezen voor “CO2 Neutraliteit”, nemen wij verantwoordelijkheid voor de echte impact van onze CO2 emissies, in plaats van deze af te schuiven op onze samenleving.
Meer info.