Mercier Vanderlinden maakt gebruik van cookies om u de beste service te geven op deze website. Indien u verder surft op de website gaan we ervan uit dat u dit oké vindt.

Klantenportal

De klantenportal is momenteel niet beschikbaar.  Bedankt voor uw begrip.

Precontractuele informatiebrochure

Link (PDF)

Privacy Clausule

Link (PDF)

Cookie policy

Link (PDF)

Gebruiksvoorwaarden

GELIEVE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN
VOORALEER U DE WEBSITE GEBRUIKT

Deze website is uitgegeven door en eigendom van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht MERCIER VANDERLINDEN ASSET MANAGEMENT NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 254, ingeschreven onder het nummer RPR Antwerpen 0472.814.523 (hierna “MVAM”). Deze website maakt gebruikt van cookies om de navigatie te verbeteren en voor analysedoeleinden.

Het gebruik van de diensten of het raadplegen van de inhoud van deze website betekent dat u zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden van deze site.

MVAM heeft een vergunning als vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van artikel 6, §1, 2° van de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

MVAM neemt redelijke maatregelen om de kwaliteit zeker te stellen van de informatie die beschikbaar is op deze website. MVAM zal eventuele onjuistheden die onder haar aandacht worden gebracht, verbeteren.

Als u twijfels hebt over de informatie op deze website of de toepasselijkheid ervan voor u, dient u contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële adviseur of met een onafhankelijke financiële adviseur alvorens een beslissing te nemen.

Het is belangrijk dat u kennis neemt van de relevante documentatie vooraleer over te gaan tot de investering. Kopies hiervan, zoals het prospectus, de KIID, de tarificatie en de jaarverslagen kunnen op eenvoudig verzoek gratis worden verkregen bij MVAM of bij Bank Degroof Petercam.

De waarde van een belegging kan aanzienlijk variëren. De resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Naast de standaard opbrengsten (1 jaar, 3 jaar en 5 jaar), vermeldt de website ook de "year to date “(YTD) -rendementen van de fondsen (berekening: de laatste netto-inventariswaarde (" NIW ") gedeeld door de NIW op 31 december van het voorgaande jaar, min één, bijvoorbeeld (€ 102,50 / € 100,00) -1 = 2,50%).

Waarschuwing, de YTD rendementen kunnen misleidend zijn voor de jaarlijkse opbrengst, daar zij geen betrekking op een volledig kalenderjaar!

De financiële dienst van de Merclin ICB’s in België wordt verzorgd door Bank Degroof Petercam, Nijverheidsstraat 44 te BE - 1040 Brussel, www.degroofpetercam.com.

MVAM controleert en beheert deze website vanuit haar kantoren in België. MVAM garandeert niet dat de informatie op de website geschikt of beschikbaar is in andere rechtsgebieden.

Elke persoon die de informatie op deze website consulteert, doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende voorschriften in zijn land, als en voor zover deze voor hem van toepassing zijn.

De website is beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de website of gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Elke reproductie van (een deel van) de website is strikt verboden zonder voorafgaande goedkeuring van MVAM.